Организирана престъпна дейност в практиката на ВС и ВКС - Ива Пушкарова

Организирана престъпна дейност в практиката на ВС и ВКС

Ива Пушкарова

Организирана престъпна дейност в практиката на ВС и ВКС
21.90 лв.
Цена: 19.71 лв.
Изпрати запитване
Код на продукта: 417144
Издателство: Сиела
Автор: Ива Пушкарова
Художник на корицата: Дамян дамянов
Дата на издаване: Август 2020
ISBN: 9789542832645
Страници: 412

Организирана престъпна дейност в практиката на ВС и ВКС - Ива Пушкарова

Тази книга е посветена на практиката на ВС и ВКС след 1950 г. по наказателни дела срещу форми на организирана престъпна дейност (ОПД) – участие, ръководене и образува- не на престъпно сдружение от вида на обикновена престъпна група, престъпна организация и организирана престъпна

След преглед на близо 800 решения, произнесени от върховната инстанция през описания период, бяха подбра ни общо 118, извадки от които са тематично групирани и представени на следващите страници. За улеснение на читателя всяко резюме започва с обозначение на относимите разпоредби от НК и кратко изложение на юридическата теза, представляваща основния принос на съдебния акт към развитието на юриспруденцията. Тъй като даден възглед често представлява принципна професионална позиция на конкретен съдия или група съдии, докладчикът е упоменат, ако е известен. Авторът вярва, че така отдава заслужено признание към личните усилия на поколения съдии за изясняване на проблемите по прилагане на наказателния закон в обсъжданата сфера.

Книгата търси не само да обогати познанието на юридическата аудитория за съдебния поглед към организираната престъпност и неговото развитие във времето, но и да го свърже с динамиката на нормативните режими и класификации, разнообразието от тълкувателни подходи и процесите в инстанционната практика.

Сборникът започва с разширен аналитичен коментар по въпроси, които са направили впечатление на автора и които според него се нуждаят от изясняване или от специално внимание. Те засягат както тясната проблематика на формите на организирана престъпна дейност, признаците на престъпното сдружение и неговите видове, така и други институти на задружна престъпност. За целта са привличани знания от други хуманитарни науки, чийто предмет са групови процеси, организационно структуриране, функциониране, развитие и лидерство в различни човешки общности, включително асоциални. Където е било уместно и неизбежно, е коментирана и инстанционна практика, по която са произнесени представените в този сборник решения на ВКС.

Авторът изразява признателността си към Върховния касационен съд, комуто принадлежи не само идейната инициатива за тази книга, но и който предостави пълен достъп до своите архиви, с което направи осъществяването ѝ възможно. Лична благодарност авторът отправя и към доц. д-р Ралица Илкова за професионалната подкрепа и насърчение.
Безплатна доставка над 30 лв.
2117245688557513
2049444227-rt2brme72slj7sf1cqio7ap8u4u61gku