Доказване, доказателства и доказателствени средства в административния процес - Красимира Мирчева - Цена: 17.00 лв.

Доказване, доказателства и доказателствени средства в административния процес

Красимира Мирчева

Доказване, доказателства и доказателствени средства в административния процес
Цена: 17.00 лв.
Код на продукта: 417522
Издателство: Сиела
Автор: Красимира Мирчева
Художник на корицата: Дамян дамянов
Дата на издаване: Март 2020
ISBN: 9789542830863
Страници: 250

Доказване, доказателства и доказателствени средства в административния процес - Красимира Мирчева

Книгата изследва тема, която не е била предмет на цялостен и обстоен анализ в българската административноправна литература. Анализирани са приликите и разликите в доказването, доказателствата и доказателствените средства в трите вида процес – граждански, наказателен и административен. Изследвано е и обезпечаването на доказателствата в рамките на производство по издаване на индивидуален административен акт, а и дали страната в административното производство има право да иска обезпечаване на доказателства в производството по АПК. За пръв път в доктрината са разгледани и въпросите, свързани с електронните доказателства и доказателствени средства по съответните специални закони, приложими в административния процес. Очертани са предпоставките за отмяна на издаден индивидуален административен акт, респ. съдебно решение, в случай че са нарушени правила във връзка с доказването и доказателствените средства в административния процес по АПК. Правят се редица предложения de lege ferenda относно отделни елементи на относимата уредба в АПК, обосновано се предлага законодателната уредба на доказването и доказателствените средства да се изгради самостоятелно в АПК (аналогично на НПК и ГПК), вместо да се препраща субсидиарно към ГПК. Всичко това прави книгата полезна както за академичните, така и за практикуващите юристи – административисти. Проф. д-р Валери Димитров
Безплатна доставка над 30 лв.
2117245688557513
2049444227-rt2brme72slj7sf1cqio7ap8u4u61gku