Данъчно облагане 2019 - Коментар - Коментар Димитър Гочев И Георги Стойков - Цена: 25.50 лв.

Данъчно облагане 2019 - Коментар

Коментар Димитър Гочев И Георги Стойков

Данъчно облагане 2019 - Коментар
Цена: 25.50 лв.
Код на продукта: 230484
Издателство: Сиела
Автор: Коментар Димитър Гочев И Георги Стойков
Дата на издаване: Януари 2019
ISBN: 9789542827863
Страници: 964

Данъчно облагане 2019 - Коментар - Коментар Димитър Гочев И Георги Стойков

Настоящото издание предлага пълния текст на данъчните закони с последните им изменения и подзаконовите актове по прилагането им – ЗМДТ, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС, ППЗДДС, ЗАДС, ППЗАДС, ЗВНАУА и ЗДЗП ​1. ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ 2. ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА) 3. ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ 4. ЗАКОН ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 5. ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 6. ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ 7. ЗАКОН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАДВНЕСЕН АКЦИЗ ЗА УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ 8. ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ ПРЕМИИ
2117245688557513
2049444227-rt2brme72slj7sf1cqio7ap8u4u61gku