Групиране на наказанията при множество престъпления - Иван Петков - Цена: 20.70 лв.

Групиране на наказанията при множество престъпления

Иван Петков

Групиране на наказанията при множество престъпления
23.00 лв.
Цена: 20.70 лв.
Код на продукта: 417726
Издателство: Сиела
Автор: Иван Петков
Художник на корицата: Дамян дамянов
Дата на издаване: Август 2020
ISBN: 9789542832461
Страници: 564

Групиране на наказанията при множество престъпления - Иван Петков

При разработката на темата много добре разбирам, че не
може да се осигури равен старт при представянето, изучаване-
то и разискванията по нея, тъй като едни от читателите са по-
напред в усвояването на материята, а други едва сега започват
да я усвояват. Ето защо ще помоля първите да бъдат търпеливи
и спокойни. Има какво ново да научим всички, включително и
аз, тъй като тази сложна материя предлага стотици хипотези,
които се извличат постоянно в работата с нея и то от минима-
лен брой текстове на закона. Много държа да се изяснят най-
напред някои основни принципи и понятия, които ще служат
за основа и ще доведат до по-бързото изясняване и правилно
решаване на отделните случаи. Стремял съм се да придам на
темата повече практически характер, а не толкова теоретичен,
за да може да бъде пряко полезна на правоприлагащите орга-
ни в ежедневната им работа. На част от спорните въпроси съм
дал свои виждания, които не задължават другите, но винаги
задълбочено съм осмислял нещата, придавайки им съвремен-
но практично звучене в духа на закона и справедливостта. На-
правил съм опит да обхвана въпросите, които се обхващат от
разглежданата тема. По някои от поставените хипотези е взето
от мен отношение, което ангажира останалите дотолкова, до-
колкото да се обърне внимание за ново задълбочено обсъждане
и трайно решаване на поставените въпроси.
Настоящата тема не може да се идентифицира с темата
„Множество престъпления“. Последната има повече теорети-
чен характер и обхваща и друга материя. Групирането е само
част от нея.
В някои раздели на изложението са направени констатации
за липса на прецизност в наказателните закони и най-вече в
Наказателния кодекс при употреба на някои понятия, което ще
бъде от полза и за обучаваните, и за останалите, които ползват
материала, за да могат да анализират и изяснят дори и сами
какво действително се съдържа в използваното понятие, а при
възможност – да съдействат за отстраняване на недостатъците.
Използвал съм мои материали публикувани в различни из-
дания, предимно в списание „Теза“ на Асоциацията на прокуро-
рите в България, но се радвам, че поставените в тях въпроси,
идеи и предложения поради актуалността им могат да намерят
място и в сегашното изложение. Удовлетворението идва от
това, че трайно те са издържали истинността си с течение на
времето и сега отново могат да бъдат използвани, за да дадат
тежест на настоящото изложение.
За някои от констатираните проблеми, налагащи законода-
телни промени, правя конкретни предложения, които считам за
най-съществените. Много други виждания съм отразил в изло-
жението и ако те наистина заслужават внимание, моля, колеги-
те да ги анализират и обмислят допълнително най-задълбочено
и да ги превърнат в правила, щом това се окаже възможно и
необходимо.
Безплатна доставка над 30 лв.
2117245688557513
2049444227-rt2brme72slj7sf1cqio7ap8u4u61gku