Въпроси на административния процес - Веселина Канатова-бучкова

Въпроси на административния процес

Веселина Канатова-бучкова

Въпроси на административния процес
Изпрати запитване
Код на продукта: 419712
Автор: Веселина Канатова-бучкова
Издателство: Сиби
Корица: Мека
Година на издаване: 2021

Въпроси на административния процес - Веселина Канатова-бучкова

Книгата е всеобхватно изследване на производствата, уредени в двата основни закона на административното право и процес - АПК и ЗАНН. Разгледани са всички фази на административния и административнонаказателния процес – административните производства по издаване на административни актове и установяване и налагане на административни наказания, редовните съдебни производства по АПК и ЗАНН, както и извънредните административни и съдебни производства, включително и изпълнителните производства. Наред с общите въпроси за принципите на административния процес, условията за надлежно участие на лицата в процесуалните правоотношения с административните органи и съда, доказателствата и доказателствените средства, са изследвани предпоставките за допустимост на всяко едно производство, както и процесуалните изисквания за законосъобразното му развитие. Отделено е внимание и на специфични за административния процес искови производства, които попадат в обхвата на подведомствеността на административните съдилища, както и на спорни въпроси относно приложението на институтите на споразумението и административния договор. В книгата е изследвана значителна по обем съдебна практика, анализирани са конкретни проблеми на административния процес и са предложени конкретни правни разрешения, поради което тя ще бъде полезна не само за научната общност, но и за практикуващи юристи и студенти по право.

Веселина Канатова-Бучкова е доцент по административно право и процес и адвокат в Пловдивската адвокатска колегия. Преподава учебната дисциплина „Административен процес“ в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград. Автор е на книгите „Нормативният административен акт“, „Заинтересованите лица по Административнопроцесуалния кодекс“, както и на множество други публикации.

Безплатна доставка над 30 лв.
2117245688557513
2049444227-rt2brme72slj7sf1cqio7ap8u4u61gku